Prava - BARBORA OKASOVÁ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


AUTORSKÉ PRÁVA

Obrázky, texty, fotografie a obsah tejto webovej stránky sú chránené autorským zákonom Slovenskej republiky a jeho proušenie sa trestá.

V prípade záujmu o požitie obrázkov, fotografií alebo textu z tejto stránky, kontaktujte, prosím autora.


Sankcie za porušovanie autorského práva

Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:


A) v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.

B) v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon  v §283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu:

- vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenom prípade
  
môže byť až na 5 rokov
-
vysoké pokuty
-
prepadnutie majetku
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky